کارشناس بازاریابی – Marketing Specialist

مهارت های تخصصی مورد نیاز:

   • درک کامل از دانش بازاریابی و اصول عملیاتی بازاریابی و بازارسازی B2B…..
   • توانایی تدوین و پیاده‌سازی مارکتینگ پلن 
   • توانایی سازمان‎دهی و اولویت‌بندی بالا در فعالیت‌ها 
   • توانایی راه اندازی کمپین های تبلیغاتی 
   • توانایی بالا در مستندسازی و تدوین و ارائه گزارش های تحلیلی و کاربردی بازاریابی 
   • توانایی شناسایی کانال‌های موفق در بازاریابی
 •  

   •